Platforma na podporu duševnej pohody

/14

Kvíz duševnej pohody

Otestuj sa odpoveďami na 14 výrokov o tom, ako si sa cítil/a posledné dva týždne

Za posledné dva týždne

1 / 14

Cítil/a som sa užitočne

Za posledné dva týždne

2 / 14

Cítil/a som sa uvoľnene

Za posledné dva týždne

3 / 14

Cítil/a som záujem o iných ľudí

Za posledné dva týždne

4 / 14

S problémami som sa dobre vysporiadal/a

Za posledné dva týždne

5 / 14

Myslel/a som jasne

Za posledné dva týždne

6 / 14

Mal/a som zo seba dobrý pocit

Za posledné dva týždne

7 / 14

Cítil/a som blízkosť k iným ľuďom

Za posledné dva týždne

8 / 14

Mal/a som energie na rozdávanie

Za posledné dva týždne

9 / 14

Cítil/a som sa sebavedomo

Za posledné dva týždne

10 / 14

Bol/a som schopný/a urobiť si vlastný názor

Za posledné dva týždne

11 / 14

Cítil/a som sa milovaný/á

Za posledné dva týždne

12 / 14

Zaujímali ma nové veci

Za posledné dva týždne

13 / 14

Bol/a som veselý/á

14 / 14

Budúcnosť som vnímal/a optimisticky

0%

Buddy systém sa zameriava na pomoc študentom a študentkám pri adaptácii na vysokoškolské prostredie a zlepšení ich duševnej pohody v osobnom kontakte ale aj online. V dnešnej dobe, keď sa mladí ľudia stretávajú s rôznymi výzvami a tlakmi (rovnováha školského, pracovného a osobného života, akademický tlak, technologické a informačné výzvy, sociálne tlaky…) je nevyhnutné poskytnúť im v univerzitnom prostredí efektívnu a ľahko dostupnú pomoc. Buddy systém však nie je len o poskytovaní akademickej pomoci, ale aj o vytváraní vzťahov, podpore a priateľstve.

Pandémia, lockdowny a iné opatrenia založené na sociálnej izolácii poukázali na dôležitosť starostlivosti o duševné zdravie a duševnú pohodu. Štúdia BEETu s názvom Analýza duševnej pohody u mladých ľudí počas pandémie Covid-19 2022 merala aktuálny stav duševnej pohody prostredníctvom všeobecne uznávaných škál PHQ-9 a GAD-7 zameraných na stavy úzkosti a depresie. Prieskumu sa zúčastnilo 5 403 respondentov počas obdobia zimného semestra 2021 na slovenských vysokých školách.

Až 80% ľudí v uviedlo, že ich depresívne symptómy paralyzovali počas týždňa natoľko, že sa to prejavilo v ich výkone (v škole/práci), v domácnosti a v sociálnych vzťahoch. Vyššie priemerné skóre v depresii je na I. stupni v úvodných bakalárskych ročníkoch, zatiaľ čo najvyššie priemerné skóre v úzkosti je v treťom ročníku Bc. štúdia. Okrem stavu duševnej pohody sa zisťovali aj názory respondentov na bariéry vyhľadať odbornú pomoc pri zhoršujúcich sa stavoch duševnej nepohody a preskúmali sa možné motivácie, ktoré by mohli podporiť vyhľadanie adekvátnej pomoci.

Respondenti sa snažia zdieľať problém s rodinou alebo kamarátmi, a túto formu uprednostňujú pred kontaktovaním odborníkov (57%). Taktiež sa snažia najskôr vyriešiť problém svojpomocne (55%). Okolo 42% respondentov vidí ako hlavnú bariéru finančné obavy, že si odbornú pomoc nebudú môcť dovoliť. A vyše 34% respondentov je presvedčených, že problém prejde sám, bez potreby kontaktovania odbornej pomoci. Medzi ďalšie prekážky respondenti zaradili nedostatok informácií o možnostiach dostupnej pomoci, ako aj iných skutočnostiach. Zároveň žiadali, aby boli dané informácie poskytované jasne a transparentne. Až 60% respondentov by uvítalo viac informácií od školy a nastavenie jasnej cesty vyhľadania pomoci.

Medzi najvýznamnejšie motivácie, ktoré by mohli pomôcť s hľadaním pomoci patria: možnosť získania bezplatnej pomoci (69%), prehľad jasnej cesty vyhľadania pomoci (54%) a upozornenie, že sa jedná o dlhodobý problém (53%). Ženy v prieskume deklarujú vyšší záujem o témy duševného zdravia v porovnaní s mužmi. Možnosť online konzultácie o problémoch duševnej nepohody (47%) a potreba anonymity boli dôležité špecificky pre tých, ktorí trpia vážnejšími formami depresie. Na druhej strane práve respondenti s dlhodobo pretrvávajúcimi symptómami depresie vyjadrovali záujem o buddy systém, rovesnícku podporu.

Vyššie spomenuté skutočnosti vedú k vytvoreniu pracovnej skupiny pre prípravu Buddy systému pre študentov a študentky vysokých škôl na Slovensku ako poradného orgánu Ministerstva Zdravotníctva SR s cieľom pravidelne hodnotiť a zlepšovať Buddy systém na Slovenku.

 

Buddy je rovesník, ktorý prešiel špeciálnym školením na to, aby vedel odpovedať na vaše otázky. Je to buď študent alebo nedávny absolvent rôzneho zamerania, ktorý vám bude pridelený podľa vášho zamerania. Takto bude Buddy človekom, ktorý má už nejaké skúsenosti a preto by mal dokázať pomôcť so školskými problémami. Najdôležitejšie ale je, že Buddy by mal byť nestranným poslucháčom, ktorý si vás vypočuje, a mal by vám vedieť buď poskytnúť svoj názor na vec, alebo priamo poradiť, ako ďalej pri probléme postupovať. Jednou z možností je aj prípadné nasmerovanie v rámci hľadania odbornej pomoci.

Každý z nás je jedinečný a každého z nás trápia rozličné otázky, na ktoré si možno nevieme sami odpovedať. Buddymu sa môžete zdôveriť so svojimi ťažkosťami a otázkami, ktoré vás trápia, a je tu na to, aby vás vypočul a poradil vám. Keďže je Buddy z podobného prostredia a prešiel si podobnými školskými problémami a otázkami, ktoré práve riešite vy, vďaka svojim vlastným skúsenostiam vám môže pomôcť. Ak je problém závažnejší, tak prostredníctvom Buddyho je možné vyhľadať odborníkov so špecializáciami. Nie je totiž hanba vyhľadať pomoc, ak sa v nás deje niečo emočne hlboké, čo nás začína obmedzovať v osobnom, školskom, či pracovnom a/alebo rodinnom živote. “Ak mi to môže pomôcť, tak prečo to neskúsiť?”

Po prihlásení do Buddy systému každému bude pridelený Buddy. Budete teda spárovaný s rovesníkom, ktorý sa dobrovoľne prihlásil do systému rovesníckej podpory. Buddies nie sú honorovaní, robia to z vlastného presvedčenia pomôcť iným. Byť Buddym ako aj získať Buddyho je anonymné.Taktiež bude existovať možnosť si vybrať anonymnú komunikáciu, alebo si môže záujemca, či záujemkyňa overiť, či sa nejaký Buddy nachádza priamo na ich vysokej škole. V prípade nespokojnosti s Buddym, v prípade pociťovaného diskomfortu, alebo ohrozenia, či pri náznakoch neadekvátneho a nevhodného správania Buddyho bude samozrejme možnosť Buddyho nahlásiť a vymeniť. Akékoľvek nevhodné správanie zo strany Buddyho bude aktívne vyšetrované.

Prihlásiť sa do študentskej podpory je jednoduché, stačí nám zanechať svoj kontakt a my sa vám ozveme. Celý proces od prihlásenia, školenia až po možnosť pomáhať trvá iba niekoľko dní. Po prihlásení budete následne zaškolení a pripravení na to, ako s aktívnou podporou začať. Stať sa buddym nie je zaväzujúce. To koľkým ľuďom chcete pomôcť a ako veľmi sa budete angažovať, je na vašom rozhodnutí.

O nás

Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom Behaviorálneho a experimentálneho ekonomického tímu (beet) v spolupráci s odborníkmi, neziskovými organizáciami, študentskými organizáciami a dobrovoľníkmi sa rozhodlo vytvoriť platformu pre študentov a mladých ľudí. Táto platforma slúži na otestovanie si stavu svojho duševného zdravia a podporu pre udržiavanie duševnej pohody. Platforma vznikla pod názvom eMental a ponúka možnosť anonymného Buddy systému, kde si rovesníci a študenti navzájom pomáhajú. Táto platforma taktiež ponúka možnosť nájsť si buddyho na vysokých školách.

Uvedomujeme si zhoršujúci sa stav duševného zdravia mladých ľudí spôsobených pandémiou ochorenia Covid-19 a súčasnou situáciou na Ukrajine. Buddy systém vzniká práve pre zmiernenie dopadu nepriaznivých účinkov protipandemických opatrení, sociálnej izolácie a nútenej migrácie obyvateľov iných krajín kvôli ozbrojenému konfliktu, predovšetkým pre študentov s víziou pomáhať im v starostlivosti o duševné zdravie aj do budúcna.  Pridajte sa k nám pre zvyšovanie povedomia pre systematické budovanie lepšej prevencie v oblasti duševného zdravia.

Duševná nepohoda a ochorenie nie je osobným zlyhaním!

Buddym som sa stal, nakoľko z vlastnej skúsenosti viem, že veľa šikovných študentov zvykne pohorieť na študijných a iných problémoch, s ktorými si nevedia rady. Nevedia na koho sa obrátiť, sú osamelí alebo sa za svoje problémy hanbia. Myslím si, že buddy systém môže pomôcť rozšíriť povedomie o duševnom zdraví študentov a odstrániť bariéry vo vyhľadávaní a poskytovaní psychologickej pomoci.

RNDr. Andrej Baldovský

študent doktorandského štúdia na Ústave fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

Zapojené školy

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.